قیمت ها و شرایط پرداخت ویلا

شرایط پرداخت : 50% نقد باقی طی 24 ماه

تحویل با کلیه امکانات 12 ماه پس از عقد قرارداد 

توضیح : یک واحد مبله تا زمان تحویل ویلا بصورت رایگان در اختیار خریدار جهت سکونت قرار داده میشود

200 متر زمین

90 متر بنا

3،496،000،000 تومان

200 متر زمین

120 متر بنا

3،878،000،000 تومان

300 متر زمین

120متر بنا

4،478،000،000 تومان

300 متر زمین

150 متر بنا

4،880،000،000 تومان

400 متر زمین

150 متر بنا

5،460،000،000 تومان

400 متر زمین

180 متر بنا

5،892،000،000 تومان

500 متر زمین

220 متر بنا

7،418،000،000 تومان